Skip to content

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Ferillo Oy
Yhteystiedot: Kap Hornin katu 4, 00220 Helsinki
puh: 0400 801982
sähköposti: myynti(at)ferillo.com

Rekisterin nimi

Ferillo Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja yhteydenpitoon, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen. Rekisterin tietoja saatetaan käyttää suoramarkkinointiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin voidaan merkitä seuraavia käyttäjätietoja: Etu- ja sukunimi, yhteystiedot, yritys tai yhteisö ja palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä muita palvelun käyttäjän itsestään antamia profilointitietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätietoja voidaan yhteydenpidon ulkopuolella myös kerätä erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Sähköiseen suoramarkkinointiin, esim. sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet, pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietoja EU:N tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset palvelut voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa suomalaisella palvelimella. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja SSL-suojauksella ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Tarkastuspyynnön esittäminen:
Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen myynti@ferillo.com esim. pdf-liitteenä. Henkilöllisyyden todentaminen vaaditaan.
Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.